WARNER BROS. WARUNKI UŻYTKOWANIA

 

Niniejsze Warunki (dla Polski) mają zastosowanie wobec konsumentów, których miejsce stałego pobytu znajduje się w Polsce, lub wobec Użytkowników Biznesowych (zdefiniowanych poniżej) łączących się z Serwisami i Usługami Warner (zdefiniowanymi poniżej) z terytorium Polski. W innym przypadku użytkowanie Serwisów i Usług Warner podlega standardowym Warunkom użytkowania dostępnym pod adresem https://policies.warnerbros.com/terms/en-us/html/terms_en-us_1.3.0.html.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI. MAJĄ ONE WPŁYW NA PAŃSTWA PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ OBEJMUJĄ KLAUZULE DOTYCZĄCE ZRZECZENIA SIĘ PRAW, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, A W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW BIZNESOWYCH – RÓWNIEŻ DOTYCZĄ ODSZKODOWAŃ NALEŻNYCH NAM OD PAŃSTWA.

Definicje terminów zastosowanych w niniejszych Warunkach Użytkowania:

Witamy i dziękujemy za skorzystanie z usług świadczonych przez Warner Bros. Distributing Inc., spółkę utworzoną zgodnie z prawem stanu Deleware, USA, z siedzibą pod adresem: 4000 Warner Blvd., Bldg. 154, Burbank, CA 91522, USA („Warner”, „my,” „nas”, lub „nasze”). Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Państwem a Warner i mają zastosowanie do korzystania przez Państwa z Serwisów i Usług Warner.

Niektóre Serwisy i Usługi Warner mogą podlegać Warunkom Dodatkowym. Takie Warunki Dodatkowe mogą być stosowane przez inny podmiot Warner. W razie udostępnienia Warunków Dodatkowych w związku z jakimkolwiek aspektem Serwisów i Usług Warner, takie Warunki Dodatkowe mają zastosowanie również do korzystania przez Państwa z takiego aspektu Serwisów i Usług Warner oraz mają pierwszeństwo w zakresie kolidującym z niniejszymi Warunkami.

Poprzez dostęp do lub korzystanie z Serwisów i Usług Warner wyrażają Państwo zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi Warunkami Dodatkowymi (które zostają niniejszym włączone poprzez odniesienie), udostępnianym Państwu odrębnie w czasie korzystania z Serwisów i Usług Warner, jak i przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Państwa informacji zgodnie z Polityką Prywatności udostępnioną pod adresem https://policies.warnerbros.com/privacy/en-eu/html/privacy_en-eu_1.1.0.html. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na związanie się niniejszymi Warunkami lub Warunkami Dodatkowymi, prosimy o nieodwiedzanie i niekorzystanie z Serwisów i Usług Warner.

WARUNKI UŻYTKOWANIA – SPIS TREŚCI

 1. Zmiany niniejszych Warunków oraz Serwisów i Usług Warner
 2. Państwa oświadczenia
 3. Usługa Warner
 4. Konta użytkowników
 5. Urządzenia mobilne
 6. Wirtualne Przedmioty
 7. Usługi dostarczane przez osoby trzecie
 8. Treści Użytkownika
 9. Kodeks postępowania
 10. Niezamówione Materiały i informacje zwrotne
 11. Użytek międzynarodowy
 12. Zastrzeżenia dotyczące gwarancji
 13. Nasza odpowiedzialność wobec Państwa (ograniczenie odpowiedzialności)
 14. Zwolnienie z odpowiedzialności dla Warner – dotyczy wyłącznie Użytkowników Biznesowych
 15. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów
 16. Pozostałe istotne warunki
 17. Agent ds. praw autorskich
 18. Dostępność
 19. Kontakt z nami

1. Zmiany niniejszych Warunków oraz Serwisów i Usług Warner

1.1      Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków od czasu do czasu według własnego uznania z uzasadnionych przyczyn operacyjnych, bezpieczeństwa, prawnych lub regulacyjnych (w tym znajdujących zastosowanie Warunków Dodatkowych), jak również Serwisów i Usług Warner. Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że możemy powiadamiać Państwa o zmianach Warunków, polityk oraz Serwisów i Usług Warner poprzez zamieszczanie ich w Serwisach i Usługach Warner, przy czym zmiany te będą wchodziły w życie po 30 dniach od publikacji takiego powiadomienia. Jeżeli utworzą Państwo Konto (zdefiniowane poniżej) oraz ujawnią nam swój adres e-mail, możemy również poinformować Państwa o takich zmianach korzystając z takiego Państwa adresu e-mail.

1.2      W ciągu takiego 30-dniowego okresu powiadomienia mogą skontaktować się Państwo z nami w celu zakończenia korzystania z Serwisów i Usług Warner z dniem wejścia zmian w życie oraz uzyskania zwrotu środków za wszelkie opłacone a nieotrzymane towary, usługi oraz treści cyfrowe. Jeżeli po upływie takiego okresu 30 dni w dalszym ciągu korzystają Państwo z Serwisów i Usług Warner przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że dalsze korzystanie przez Państwa z Serwisów i Usług Warner po takim powiadomieniu oznacza Państwa zgodę na zmienione Warunki oraz polityki, które będą regulowały dalsze korzystanie przez Państwa z Serwisów i Usług Warner.

1.3      W każdym przypadku prosimy o uważne zapoznanie się z opublikowanymi Warunkami oraz stosownymi Warunkami Dodatkowymi zawsze, gdy korzystają Państwo z Serwisów i Usług Warner.

2. Państwa oświadczenia

 

Poprzez dostęp do Serwisów i Usług Warner, przeglądanie lub korzystanie z nich w inny sposób, oświadczają Państwo i wyrażają zgodę na to, że ukończyli Państwo 18 lat, a w razie konieczności, że uzyskali Państwo pisemną zgodę swojego opiekuna, którą należy przesłać do nas. Wyrażają Państwo zgodę na to oraz potwierdzają, że zapoznali się z niniejszymi Warunkami oraz właściwymi Warunkami Dodatkowymi, rozumieją je oraz akceptują je, jak i że zapoznali się Państwo z informacją dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania danych, zawartą w naszej Polityce Prywatności pod adresem  https://policies.warnerbros.com/privacy/en-eu/html/privacy_en-eu_1.1.0.html oraz rozumieją tę informację.

3. Usługa Warner

 

3.1      Warner udziela Państwu ograniczonej, niewyłącznej, bez prawa do udzielania dalszej sublicencji, nieprzenoszalnej i w pełni odwołalnej licencji na dostęp, oglądanie i korzystanie z Serwisów i Usług Warner, wyłącznie dla Państwa użytku własnego, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków oraz Warunków Dodatkowych, które mogą mieć również zastosowanie, jak i w zakresie wyraźnie dopuszczalnym przez cechy i funkcjonalność Serwisów i Usług Warner, z zastrzeżeniem przestrzegania przez Państwa niniejszych Warunków oraz wszelkich mającymi zastosowanie Warunków Dodatkowych. Serwisy i Usługi Warner mogą umożliwiać Państwu oglądanie, przeglądanie, wybieranie, transmitowanie oraz dostęp do określonych treści, w tym wideo, audio, grafiki, zdjęć oraz tekstów (zwanych łącznie „Treścią”). Takie użytkowanie może być ograniczone (np. co do obsługiwanych urządzeń lub liczby jednoczesnej transmisji na jednym koncie; według regionu geograficznego; według okien czasowych; według poziomu subskrypcji; lub w inny sposób, a w celu dostępu konieczne będzie korzystanie z zatwierdzonego urządzenia z wystarczającym połączeniem).

 

3.2      Serwisy i Usługi Warner oraz Treść są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi oraz innymi prawami własności intelektualnej stanowiącymi własność Warner lub jej licencjodawców. Warner szanuje prawa własności intelektualnej innych podmiotów i prosi Państwa o to samo. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystywanie Treści lub innych aspektów Serwisów i Usług Warner bądź jakichkolwiek ich części będzie stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej a Warner zastrzega sobie prawo do ścigania wszystkich takich naruszeń w pełnym zakresie oraz do egzekwowania swoich praw w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo, w tym dochodzenia należnych sankcji zarówno cywilnych jak i karnych. Udzielona Państwu niniejszym licencja wygaśnie automatycznie i niezwłocznie, jeśli Państwa postępowanie w odniesieniu do Serwisów i Usług Warner naruszy prawo. W takim przypadku będą Państwo zobowiązani do zaprzestania korzystania z Serwisów i Usług Warner. Jeżeli Państwa postępowanie nie jest niezgodne z prawem, lecz skutkuje powtarzalnym naruszeniem niniejszych Warunków, Warner zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia licencji udzielonej na podstawie niniejszych Warunków oraz zobowiązuje Państwa do zaprzestania korzystania ze wszelkich Serwisów i Usług Warner oraz Treści. Upoważnienie do kopiowania materiału, udzielone przez Warner w jakiejkolwiek części Serwisów i Usług Warner, z jakiejkolwiek tytułu, o ile nie wskazano inaczej, ogranicza się do oglądania pojedynczej kopii, wyłącznie na użytek własny i wymaga nienaruszenia przez Państwa jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych czy innych praw własności intelektualnej.

 

3.3      Żaden aspekt Serwisów i Usług Warner nie stanowi porady prawnej, finansowej, medycznej lub innej kategorii profesjonalnej porady.

4. Konta użytkowników

4.1 Tworzenie Konta

Mogą być Państwo zobowiązani lub uprawnieni do utworzenia kont użytkownika (każde zwane dalej „Kontem”) w celu uzyskania dostępu do lub korzystania z pewnych aspektów Serwisów i Usług Warner. W przypadku otwarcia Konta lub uzyskania dostępu do Serwisów i Usług Warner w inny sposób w imieniu przedsiębiorstwa, organizacji lub innego podmiotu („Użytkownik Biznesowy”), oświadczają Państwo i zapewniają, że są Państwo również upoważnieni do zobowiązania Użytkownika Biznesowego do przestrzegania niniejszych Warunków, co niniejszym Państwo czynią, jak również, że zarówno Państwo jak i Użytkownik Biznesowy będą ponosić odpowiedzialność za każde naruszenie niniejszych Warunków. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się na to, że nie posiadają prawa własności ani innego interesu majątkowego w odniesieniu do jakiegokolwiek Konta. Wyrażają Państwo zgodę na to, że wszystkie dane udostępnione przez Państwa w związku z Kontem dotyczą Państwa lub właściwego Użytkownika Biznesowego, a nie innej osoby lub innego podmiotu (niezależnie czy rzeczywistego czy fikcyjnego) oraz że takie dane będą utrzymywane przez Państwa jako prawidłowe, aktualne i kompletne.

4.2 Czynności wyjaśniające, zawieszenie i rozwiązanie umowy

 

4.2.1    Jeżeli Warner ma powód, by racjonalnie przypuszczać, że przedstawione przez Państwa informacje są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, lub że w inny sposób naruszyli Państwo niniejsze Warunki lub obowiązujące przepisy prawa, Warner zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia wszelkich faktycznych lub podejrzewanych naruszeń niniejszych Warunków oraz, według własnego racjonalnego uznania, do zawieszenia lub zamknięcia Państwa Konta oraz odmowy udzielenia Państwu dostępu do Konta, Serwisów i Usług Warner lub Treści (bądź dowolnej ich części). Wyrażają Państwo zgodę na to, aby Warner informował o Państwa postępowaniu, działaniach lub tożsamości organy ścigania lub inne stosowne organy, podejmował kroki prawne przeciwko Państwu, udzielał odpowiedzi na kierowane przez organy ścigania lub inne stosowne organy zapytania w sprawie Państwa Konta lub korzystania z Serwisów i Usług Warner, lub podejmował inne działania w celu ochrony naszych praw oraz praw osób trzecich.

Jeśli są Państwo Użytkownikiem Biznesowym: Poprzez akceptację niniejszych Warunków zrzekają się Państwo wszelkich roszczeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wszelkich działań podjętych przez Warner w trakcie lub w wyniku takich czynności wyjaśniających.

 

4.2.2      Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania lub tymczasowego zawieszenia części lub całości Serwisów i Usług Warner jeśli jest to konieczne z przyczyn operacyjnych, bezpieczeństwa, prawnych lub regulacyjnych, lub jeśli z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza naszą racjonalną kontrolą nie będziemy w stanie udostępniać Serwisów i Usług Warner. W takim przypadku mogą Państwo skontaktować się z nami w celu rozwiązania umowy na korzystanie z Serwisów i Usług Warner. Jeżeli są Państwo konsumentem, żadne z postanowień niniejszych Warunków lub Warunków Dodatkowych nie wpływa na Państwa uprawnienia ustawowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Państwa uprawnień ustawowych, należy skontaktować się z lokalnym rzecznikiem praw konsumenta, właściwymi instytucjami lub organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną konsumentów. Ich lista znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

4.3 Bezpieczeństwo Konta

Nie mogą Państwo korzystać z Konta innej osoby ani nie mogą Państwo zezwalać innym osobom na korzystanie z Państwa Konta w żadnym momencie. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie działania mające miejsce na Państwa Koncie, w tym za wszelkie czynności lub transakcje przeprowadzone z użyciem Państwa Konta. Są Państwo odpowiedzialni za utrzymanie poufności Państwa nazwy użytkownika i hasła do Państwa Konta oraz zobowiązują się Państwo nie ujawniać swojej nazwy użytkownika i hasła komukolwiek. Zobowiązują się Państwo nie przenosić, nie odsprzedawać ani nie przekazywać w inny sposób Państwa Konta lub prawa do korzystania z niego komukolwiek. Jeśli są Państwo Użytkownikiem Biznesowym, wyrażają Państwo zgodę na to, że Warner nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę, która może nastąpić w rezultacie korzystania z Państwa Konta przez inną osobę, niezależnie czy za Państwa wiedzą czy też bez takiej wiedzy. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na to, że wszystkie udostępniane przez Państwa informacje są przekazywane na Państwa własne ryzyko oraz że Warner będzie przetwarzać je zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Jeżeli mają Państwo powód, aby przypuszczać, że Państwa Konto nie jest już bezpieczne, mają Państwo obowiązek: (i) od razu zmienić hasło; oraz (ii) niezwłocznie powiadomić nas o problemie poprzez naszą stronę do kontaktu z Obsługą Klienta. Warner może zażądać zmiany nazwy użytkownika i hasła do Państwa Konta.

5. Urządzenia mobilne

5.1 Opłaty za usługi bezprzewodowe

Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty należne dostawcom usług bezprzewodowych i internetowych, w tym wszelkie opłaty za transmisję danych i wiadomości, jakie mogą Państwo ponieść korzystając z urządzeń mobilnych w celu aktywnego użytkowania Serwisów i Usług Warner lub otrzymywania komunikatów od Warner.

5.2 Oprogramowanie mobilne

Warner może udostępniać określone aplikacje mobilne („Aplikacje”) w celu ich pobrania w związku z Serwisami i Usługami Warner. Z Aplikacji można korzystać wyłącznie na zatwierdzonych urządzeniach i na własny użytek wewnętrzny. Zabrania się modyfikowania, przekazywania oraz dystrybucji jakichkolwiek Aplikacji. Warner nie gwarantuje, że Aplikacje będą kompatybilne z Państwa urządzeniem. Warner może zdecydować o udostepnieniu od czasu do czasu aktualizacji, poprawek błędów lub innych zmian bądź ulepszeń Aplikacji. Takie aktualizacje, według racjonalnego uznania Warner, mogą być pobierane automatycznie, zgodnie z wyborem użytkownika, lub mogą być obowiązkowe, jeśli chcą Państwo w dalszym ciągu używać Aplikacji.

5.3 iTunes App Store

Warunki dodatkowe w niniejszym punkcie 5.3 mają zastosowanie wyłącznie, gdy korzystają Państwo z Aplikacji pobranych z iTunes App Store („Aplikacje iTunes”) Apple Inc. („Apple”).  Wyrażają Państwo zgodę na to, że niniejsze Warunki dotyczą wyłącznie Państwa i Warner, a nie Apple oraz że Apple nie odpowiada za Aplikacje iTunes ani za ich treść. Apple nie ma żadnych obowiązków z jakiegokolwiek tytułu do zapewnienia usług utrzymania lub wsparcia w związku z Aplikacjami iTunes. Nie będą Państwo włączać Apple w jakiekolwiek roszczenia związane z korzystaniem przez Państwa z Aplikacji iTunes, lub w jakiekolwiek roszczenia osób trzecich dotyczące domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej przez Aplikacje iTunes. Wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie postanowień wszystkich umów z osobami trzecimi związanych z korzystaniem przez Państwa z Aplikacji iTunes (np. umowy z dostawcą usług bezprzewodowych). Na koniec, wyrażają Państwo zgodę na to, że Apple oraz spółki zależne Apple są osobami trzecimi będącymi beneficjentami umowy zawartej na mocy niniejszych Warunków, wyłącznie dla celów egzekucji stosownych warunków w stosunku do Państwa w związku z korzystaniem przez Państwa z Aplikacji iTunes.

6. Wirtualne Przedmioty

 

6.1   Serwisy i Usługi Warner mogą zawierać fikcyjne kredyty, przedmioty, nagrody, punkty, waluty itp. (łącznie „ Wirtualne Przedmioty”). Wirtualne Przedmioty mogą być wykorzystywane jedynie w ramach Serwisów i Usług Warner. Otrzymują Państwo jedynie ograniczoną, osobistą, nieprzenoszalną, niewyłączną, bez prawa do udzielania dalszej sublicencji, niepodlegającą cesji oraz w pełni odwołalną licencję na użytkowanie Wirtualnych Przedmiotów w związku z Serwisami i Usługami Warner, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków. Nie przysługuje Państwu żadne prawo, tytuł, interes prawny ani prawo własności w odniesieniu do jakichkolwiek Wirtualnych Przedmiotów. Wirtualne Przedmioty nie mają wartości pieniężnej i nie podlegają wykupowi za żadną kwotę pieniędzy.

 

6.2  Nieautoryzowane przekazanie, obrót, sprzedaż lub wymiana jakichkolwiek Wirtualnych Przedmiotów, na rzecz jakiejkolwiek osoby, w tym innych użytkowników Serwisów i Usług Warner, są surowo zabronione. W odpowiedzi na to Warner może podjąć kroki, jakie racjonalnie uzna za stosowne, w tym może zawiesić Konto, którego takie działania dotyczą. Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że Warner nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie lub utratę Wirtualnych Przedmiotów w wyniku nieautoryzowanych działań osób trzecich, takich jak hakerstwo, phishing, wydobycie hasła, inżynieria społeczna lub inne nieautoryzowane działania. W niektórych okolicznościach Warner może zastąpić utracone Wirtualne Przedmioty, według naszego wyłącznego racjonalnego uznania i stosownie do danego przypadku, bez przyjmowania na siebie jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności.

7. Usługi dostarczane przez osoby trzecie

Serwisy i Usługi Warner mogą zawierać odnośnik/link, łączyć się lub zawierać treści, strony, usługi lub platformy dostarczane przez osoby trzecie, w tym reklamodawców, sprzedawców internetowych i serwisy społecznościowe (dalej łącznie: „Usługi dostarczane przez osoby trzecie”). Warner nie promuje Usług dostarczanych przez osoby trzecie ani nie ponosi za nie odpowiedzialności, czy to w zakresie ich poprawności, dokładności, aktualności, odpowiedniości, rzetelności, legalności, bezpieczeństwa lub w inny sposób, jak i nie ponosi odpowiedzialności w związku z nimi. Odniesienia do Usług dostarczanych przez osoby trzecie nie oznaczają promocji Usług dostarczanych przez osoby trzecie przez Warner ani jakiegokolwiek powiązania z ich operatorami. Wszelkie sprawy związane z korzystaniem przez Państwa z Usług dostarczanych przez osoby trzecie pozostają wyłącznie w kompetencji Państwa oraz takich osób trzecich. W celu uzyskania dalszych informacji na temat Usług dostarczanych przez osoby trzecie prosimy zapoznać się ze stosownymi warunkami użytkowania oraz politykami prywatności dotyczącymi takich Usług dostarczanych przez osoby trzecie.

8. Treści Użytkownika

 

8.1   Od czasu do czasu niektóre aspekty Serwisów i Usług Warner mogą zapraszać Państwa lub umożliwiać Państwu zamieszczenie lub opublikowanie różnorodnych treści w Serwisach i Usługach Warner, takich jak tekst (w tym komentarze i oceny), obrazy, wideo, muzyka oraz inne informacje, bezpośrednio w Serwisach i Usługach Warner lub w Usłudze dostarczanej przez osoby trzecie (dalej łącznie: „Treści Użytkownika”). Państwa Treści Użytkownika pozostają Państwa własnością, o ile w Warunkach Dodatkowych nie wskazano inaczej. Należy jednak pamiętać, że Treści Użytkownika nie są poufne i mogą być dostępne dla innych użytkowników oraz publicznie. Ponadto, poprzez przesłanie lub opublikowanie Treści Użytkownika w Serwisach i Usługach Warner (bezpośrednio lub poprzez Usługi dostarczane przez osoby trzecie) udzielają Państwo Warner bezpłatnej, nieograniczonej czasowo, niewyłącznej, z prawem do udzielania sublicencji, podlegającej cesji, nieograniczonej, globalnej licencji na wykorzystywane Treści Użytkownika, wraz ze wszystkimi zgodami oraz zrzeczeniami praw, w tym zrzeczeniem się prawa do wykonywania osobistych praw autorskich na rzecz Warner (jeśli są) na potrzeby reprodukcji, dystrybucji, publicznego odtwarzania, publicznej prezentacji, transmisji, publicznego ogłaszania, modyfikacji lub tworzenia utworów zależnych w stosunku do Treści Użytkownika, w dowolny sposób oraz w dowolnych formatach medialnych i we wszelkich kanałach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, bez ograniczeń czasowych, jak i reklamowania i promowania takiego wykorzystania, bez konieczności ponownego informowania i uzyskania zgody od Państwa lub jakiejkolwiek innej osoby, jak i bez wynagrodzenia i bez wskazywania Państwa lub jakiejkolwiek innej osoby.

 

8.2  Prosimy o zachowanie kopii wszystkich Treści Użytkownika, gdyż Warner nie ma obowiązku przechowywania lub zwrotu na Państwa rzecz jakichkolwiek Treści Użytkownika. Przesłanie przez Państwa Treści Użytkownika nie podlega żadnym zobowiązaniom w zakresie poufności, przypisania prawa lub innym. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za Państwa Treści Użytkownika. Warner pełni jedynie rolę pasywnego kanału dla Treści Użytkownika publikowanych w Serwisach i Usługach Warner i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie, ujawnienie lub ekspozycję Treści Użytkownika, w tym Treści Użytkownika o charakterze potencjalnie budzącym sprzeciw lub obraźliwym, wobec Państwa, jakiegokolwiek innego użytkownika lub osoby trzeciej. Warner nie ma obowiązku monitorowania Treści Użytkownika lub korzystania z Serwisów i Usług Warner. Warner ma jednak prawo do monitorowania i moderowania Treści Użytkownika, według naszego wyłącznego racjonalnego uznania, jak i do egzekwowania praw własności intelektualnej należących do nas lub do osób trzecich w odniesieniu do dowolnych Treści Użytkownika. Warner zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia Treści Użytkownika z Serwisów i Usług Warner, według naszego wyłącznego racjonalnego uznania i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

 

8.3  Wyrażają Państwo zgodę na następujące postanowienia dotyczące Państwa Treści Użytkownika:

 

8.3.1  Uzyskali Państwo zgodę każdej możliwej do zidentyfikowania osoby występującej w Państwa Treściach Użytkownika (lub, w przypadku osób niepełnoletnich, zgodę rodzica lub opiekuna takiej osoby), na wykorzystanie imienia i nazwiska, głosu lub podobizny takiej osoby (odpowiednio do okoliczności) w związku z Serwisami i Usługami Warner oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami.

 

8.3.2  Państwa Treści Użytkownika nie naruszają, nie łamią, ani nie skutkują przywłaszczeniem praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, tajemnic handlowych lub znaków towarowych.

 

8.3.3  Państwa Treści Użytkownika, wykorzystywane w związku z Serwisami i Usługami Warner, nie łamią żadnych obowiązujących praw ani regulacji ani nie naruszą i nie łamią żadnych praw osoby trzeciej, w tym praw dotyczących prywatności osoby trzeciej lub ochrony jej danych.

 

8.3.4  Warner może wykonywać prawa do Państwa Treści Użytkownika przyznane na mocy niniejszych Warunków, bez konieczności dokonania na Państwa rzecz jakiejkolwiek zapłaty, w tym zapłaty tantiem, honorariów, opłat członkowskich lub podobnych, na rzecz Państwa lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej.

9. Kodeks postępowania

 

Wyrażają Państwo zgodę no to, że nie będą wykorzystywać Serwisów i Usług Warner do udostępniania, publikowania ani rozpowszechniania w inny sposób jakichkolwiek Treści Użytkownika, które:

Korzystając z Serwisów i Usług Warner wyrażają Państwo zgodę na to, że nie będą Państwo:

10. Niezamówione Materiały i informacje zwrotne

 

Informujemy, że Warner nie przyjmuje niezamawianych koncepcji, kreatywnych pomysłów, sugestii, historii, scenariuszy ani innych potencjalnych treści kreatywnych („Materiały Niezamówione”). Wynika to z chęci uniknięcia możliwości zaistnienia nieporozumienia w przyszłości, gdyby projekty opracowane przez personel lub przedstawicieli Warner mogły wydawać się podobne do przesłanych przez inne osoby ich własnych koncepcji, kreatywnych pomysłów, sugestii, historii, scenariuszy lub innych potencjalnych treści kreatywnych. W związku z powyższym prosimy nie przesyłać Warner żadnych Niezamówionych Materiałów. W razie przesłania nam Niezamówionych Materiałów, przyjmują Państwo do wiadomości oraz wyrażają zgodę na to, że Państwa Niezamówione Materiały nie powodują powstania jakiegokolwiek stosunku powierniczego pomiędzy Państwem a Warner oraz że nie mamy obowiązku powstrzymania się od wykorzystania Niezamówionych Materiałów (w całości lub w części), zachowania ich w poufności lub wypłacenia Państwu wynagrodzenia z tytułu wykorzystania takich materiałów.

11. Użytek międzynarodowy

 

Serwisy i Usługi Warner przeznaczone są dla użytkowników będących konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się w Polsce, lub będących Użytkownikami Biznesowymi z siedzibą w Polsce. Warner nie oświadcza, że każdy aspekt Serwisów i Usług Warner jest właściwy lub dostępny do użytku w jakiejkolwiek konkretnej jurysdykcji.

12. Zastrzeżenia dotyczące gwarancji

 

Korzystanie z Serwisów i Usług Warner podlega następującym warunkom:

 

12.1  Z uwagi na czynniki takie jak udostępnianie Serwisów i Usług Warner przez Internet, Warner nie gwarantuje, że Serwisy i Usługi Warner będą dostępne, niezakłócone, bezpieczne lub wolne od błędów, lub też, że Serwisy i Usługi Warner bądź usługi służące do udostępniania Serwisów i Usług Warner będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

 

12.2  Jeżeli są Państwo konsumentem, żadne z postanowień niniejszych warunków nie wpływa na Państwa uprawnienia ustawowe.

 

12.3  Jeżeli są Państwo Użytkownikiem Biznesowym:

 
 1. Warner nie udziela jakichkolwiek gwarancji ani nie składa jakichkolwiek oświadczeń w zakresie użytkowania lub wyników użytkowania Serwisów i Usług Warner, informacji, oprogramowania, treści lub innych materiałów udostępnianych poprzez Serwisy i Usługi Warner lub jakąkolwiek stronę internetową, aplikację, platformę bądź usługę powiązaną z Serwisami i Usługami Warner, zarówno w zakresie ich poprawności, dokładności, ważności, stosowności, rzetelności, legalności, bezpieczeństwa lub innym;
 2.  
 3. Warner nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub zaniechania w zakresie takich usług, informacji, oprogramowania, treści lub innych materiałów udostępnianych poprzez Serwisy i Usługi Warner, lub poprzez jakąkolwiek inną stronę, aplikację, platformę lub usługę powiązaną z Serwisami i Usługami Warner;
 4.  
 5. Warner nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Państwa z Serwisów i Usług Warner, informacji, oprogramowania, treści lub innych materiałów udostępnianych poprzez Serwisy i Usługi Warner lub jakiekolwiek strony, aplikacje lub usługi powiązane z Serwisami i Usługami Warner, nie narusza praw innych osób; oraz
 6.  
 7. żadne z postanowień niniejszych Warunków nie powoduje powstania jakichkolwiek nowych, dorozumianych gwarancji w odniesieniu do Serwisów i Usług Warner.
 8.  

13. Nasza odpowiedzialność wobec Państwa (ograniczenie odpowiedzialności)

 

13.1 JEŚLI SĄ PAŃSTWO KONSUMENTEM             

13.1.1   Ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność z tytułu możliwych do przewidzenia strat i szkód wyrządzonych przez nas. Jeżeli nie będziemy stosować się do niniejszych Warunków, będziemy odpowiadać za straty lub szkody poniesione przez Państwa, będące możliwym do przewidzenia skutkiem naruszenia przez nas niniejszych Warunków lub niewykazaniem przez nas racjonalnie uzasadnionej staranności i kompetencji (tzw. adekwatny związek przyczynowy), ale nie odpowiadamy jednak za jakiekolwiek straty lub szkody, które są niemożliwe do przewidzenia. Straty lub szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli jest oczywiste, że nastąpią, lub jeśli w chwili zawarcia niniejszych Warunków możliwość ich wystąpienia była znana zarówno Państwu, jak i nam, np. jeśli omówiliśmy je z Państwem w trakcie procesu sprzedaży.

13.1.2   W żaden sposób nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec Państwa w przypadku, gdy postępowanie takie byłoby niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność z tytułu śmierci lub szkody na osobie spowodowanej naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; w związku z oszustwem lub podaniem fałszywych informacji; z tytułu naruszenia Państwa praw w odniesieniu do produktów.

13.1.3   Nie ponosimy odpowiedzialności w związku z Państwa korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Serwisów i Usług Warner, z wyjątkiem sytuacji naruszenia przez nas Państwa praw w odniesieniu do towarów, opłaconych usług lub treści cyfrowych.

13.1.4 Nasza odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej wadliwymi treściami cyfrowymi. Jeżeli wadliwe treści cyfrowe, które dostarczyliśmy, spowodują uszkodzenie urządzeń lub treści cyfrowych należących do Państwa, przy czym jest to wynikiem niewykazania przez nas racjonalnie uzasadnionej staranności i kompetencji, wówczas albo naprawimy szkodę albo wypłacimy Państwu odszkodowanie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności: (i) za szkodę, której mogli Państwo uniknąć, postępując zgodnie z naszymi zaleceniami w celu zastosowania oferowanej Państwu bezpłatnej aktualizacji, lub (ii) za szkodę spowodowaną niewłaściwym wykonaniem przez Państwa instrukcji instalacji lub brakiem wdrożenia zalecanych przez nas minimalnych wymogów.

13.1.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty związane z działalnością gospodarczą. Jeśli są Państwo konsumentem, Serwisy i Usługi Warner są udostępniane wyłącznie na Państwa użytek domowy i prywatny. Jeżeli korzystają Państwo z Serwisów i Usług Warner w celach komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży, nasza odpowiedzialność wobec Państwa ogranicza się do zakresu opisanego w punkcie 13.2.

13.2  JEŚLI SĄ PAŃSTWO UŻYTKOWNIKIEM BIZNESOWYM

13.2.1  W żaden sposób nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec Państwa w przypadku, gdy postępowanie takie byłoby niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność z tytułu śmierci lub szkody na osobie spowodowanej naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; w związku z oszustwem lub podaniem fałszywych informacji.

13.2.2  Z zastrzeżeniem punktu 13.2.1, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej w znajdujących zastosowanie Warunkach Dodatkowych, w żadnym przypadku łączna odpowiedzialność Warner wobec Państwa w związku z Serwisami i Usługami Warner lub z niniejszymi Warunkami, nie przekroczy kwoty zapłaconej przez Państwa na rzecz Warner w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających zdarzenie będące podstawą roszczenia (o ile jest taka), lub 500 PLN (pięciuset złotych polskich), w zależności od tego, która z tych kwot jest większa. Wyłączenia i ograniczenia opisane w niniejszym punkcie mają zastosowanie do wszystkich zdarzeń, niezależnie od tego czy stanowią one naruszenie postanowień umowy, czyn niedozwolony, zaniedbanie, czy jakikolwiek inny powód powództwa, oraz niezależnie od podstawy dochodzonej odpowiedzialności i to nawet w przypadku, gdy Warner został ostrzeżony o możliwości wystąpienia takiej straty lub szkody.

13.2.3  Z zastrzeżeniem punktu 13.2.1, Warner nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w zakresie następujących strat wynikających z Państwa użytkowania lub braku możliwości użytkowania Serwisów i Usług Warner: utrata zysków, utrata możliwości biznesowych – utracone korzyści, zakłócenie działalności, utrata oczekiwanych oszczędności, utrata wartości firmy lub reputacji, strata lub szkoda o charakterze karnym, przypadkowym, szczególnym, odstraszającym, wynikająca z niniejszych warunków lub związana z nimi lub z Państwa użytkowaniem bądź brakiem możliwości użytkowania Serwisów i Usług Warner, bądź szkody pośrednie lub wynikowe.

14. Zwolnienie z odpowiedzialności dla Warner – dotyczy wyłącznie Użytkowników Biznesowych

 

Wyrażają Państwo zgodę na to, że zarówno zwolnią Państwo z odpowiedzialności, jak i zabezpieczą przed roszczeniami osób trzecich, Warner, jego dyrektorów, członków kadry zarządzającej, wspólników/akcjonariuszy, jednostki dominujące, jednostki zależne i powiązane, partnerów, agentów i licencjodawców (łącznie zwanych „Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności”) w zakresie wszelkich strat, wydatków, odszkodowań i kosztów, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, poniesionych przez Strony zwolnione z odpowiedzialności w związku z roszczeniami osób trzecich, zarówno faktycznymi jak i potencjalnymi, wnoszonymi lub wysuwanymi przeciwko którejkolwiek ze Stron zwolnionych z odpowiedzialności w wyniku Państwa działania lub zaniechania w zakresie: (i) naruszenia przez Państwa któregokolwiek z oświadczeń, zapewnień i porozumień zawartych w niniejszych Warunkach; (ii) Państwa użytkowania Serwisów i Usług Warner; (iii) udostępnienia lub przesyłania przez Państwa jakichkolwiek Treści Użytkownika do Serwisów i Usług Warner; (iv) użytkowania Państwa konta z naruszeniem niniejszych Warunków lub niedopełnienia przez Państwa zobowiązań przyjętych w związku z używaniem Konta przez Państwa lub przez osobę trzecią; lub (v) Państwa działaniem umyślnym.

15. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

 

15.1 Rozwiązanie nieformalne

 

W razie wystąpienia sporu pomiędzy nami a Państwem, gdy są Państwo:

 1. Użytkownikiem Biznesowym: zobowiązują się Państwo w pierwszej kolejności przesłać nam swoją skargę pocztą elektroniczną na adres legal@wb.com, w celu umożliwienia stronom podjęcia próby nieformalnego rozwiązania sporu w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty otrzymania skargi; lub
 2.  
 3. Konsumentem: mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem legal@wb.com, w celu podjęcia przez nas próby rozwiązania sporu na drodze nieformalnej. Udzielimy odpowiedzi na Państwa skargę, w formie papierowej lub z zastosowaniem innego trwałego nośnika, w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Jeśli nie dochowanym takiego terminu, uznaje się, że Państwa skarga została przyjęta. Ponadto zwracamy Państwu uwagę, że spory mogą być kierowane do rozwiązania przez Internet, poprzez platformę internetowego rozstrzygania sporów utworzoną przez Komisję Europejską.
 4.  

15.2 Prawo właściwe i właściwość miejscowa

 

O ile nie wskazano inaczej, niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim będą interpretowane oraz egzekwowane. Obie strony wyrażają zgodę na to, że polskie sądy będą miały niewyłączną jurysdykcję.

16. Pozostałe istotne warunki

 

16.1 Zdarzenia poza naszą kontrolą

 
 1. Warner nie ponosi wobec Państwa żadnej odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w wykonaniu lub niewykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków, jeśli takie opóźnienie wykonania lub niewykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, która oznacza klęskę żywiołową, burzę, pożar, ofiary, nieprzewidziane wstrzymanie pracy, przerwanie dostaw prądu elektrycznego, awarię satelity, strajk, lokaut, spór pracowniczy, niepokoje społeczne, zamieszki, działania wojenne, stan nadzwyczajny w państwie, działania rządowe lub inne przyczyny pozostające poza naszą kontrolą.

16.2 Nawet w przypadku opóźnienia w egzekwowaniu niniejszych Warunków, możemy egzekwować je w późniejszym czasie

 

Brak lub opóźnienie egzekwowania naszych praw wynikających z niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się tych praw, a częściowe wykonanie takich praw nie uniemożliwia ich dalszego wykonania w przyszłości.

16.3 W razie uznania przez sąd części niniejszych Warunków za niezgodne z prawem, pozostałe warunki pozostaną w mocy

 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, takie postanowienie uważa się za wyłączone z niniejszych Warunków i nie wpłynie ono na ważność i wykonalność któregokolwiek z pozostałych postanowień.

16.4 Interpretacja

 

Nagłówki punktów niniejszych Warunków dodano wyłącznie dla wygody oraz mają one charakter informacyjny i nie należy brać ich pod uwagę przy interpretacji niniejszych Warunków. O ile z kontekstu niniejszych Warunków wyraźnie nie wynika inaczej: (a) odniesienia do liczby mnogiej obejmują także liczbę pojedynczą, odniesienia do liczby pojedynczej obejmują także liczbę mnogą, a odniesienia do części obejmują całość; (b) „lub” ma znaczenie łączne oznaczające „x” lub „y” lub zarówno „x”, jak i „y”; (c) „w tym” ma znaczenie łączne często wiązane z wyrażeniem „w tym, lecz nie wyłącznie” lub „w tym, bez ograniczeń”; oraz (e) terminy „w niniejszym dokumencie”, „niniejszym” lub „niniejszego dokumentu” dotyczą tych Warunków jako całości. Zawarte w tych Warunkach odniesienia do wszelkich ustaw, zasad, regulacji lub umów, w tym niniejszych Warunków, uznaje się za obejmujące takie ustawy, zasady, regulacje lub umowy wraz z ich aktualnymi modyfikacjami, zmianami, aneksami lub uzupełnieniami, które mogą mieć miejsce od czasu do czasu.

16.5 Niektóre Warunki pozostaną w mocy po upływie okresu ich obowiązywania

 

Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter, w sposób wyraźny lub dorozumiany, mają wejść w życie lub obowiązywać po zakończeniu okresu użytkowania opłaconych usług i treści cyfrowych lub innego użytkowania Serwisów i Usług Warner, pozostaną w pełni mocy i będą skuteczne, w tym: postanowienia poprzedzające punkt dotyczący Treści, punkty 3.2, 3.3, 4, 5, 6.3, oraz 7-16 (włącznie) Warunków użytkowania.

16.6 Całość umowy – Użytkownicy Biznesowi

 

Niniejsze Warunki obejmujące Warunki Użytkowania Politykę Prywatności oraz stosowne Warunki Dodatkowe, stanowią całość umowy zawartej między nami a Państwem w zakresie spraw opisanych w tym dokumencie.

17. Agent ds. praw autorskich

 

Jeżeli uznają Państwo, że jakiekolwiek Treści Użytkownika lub inne materiały w Serwisach i Usługach Warner naruszają Państwa prawa autorskie, prosimy o przesłanie poniższych informacji w formie pisemnej Agentowi ds. praw autorskich, na adres podany poniżej:

 1. Państwa imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz (jeśli jest dostępny) adres e-mail;

 2. opis dzieła objętego prawami autorskimi, które Państwa zdaniem zostały naruszone;

 3. dokładny adres URL lub opis każdego miejsca, w którym znajduje się materiał, którego dotyczy zarzucane naruszenie;

 4. Państwa oświadczenie, że działają Państwo w dobrej wierze i są przekonani, że nie wyrazili Państwo zgody na kwestionowane wykorzystanie oraz że nie jest ono dozwolone przez Państwa przedstawiciela lub przez prawo;

 5. Państwa podpis elektronicznych lub odręczny, lub podpis elektroniczny bądź odręczny osoby uprawnionej do działania w Państwa imieniu; oraz;

 6. Państwa oświadczenie, że informacje zamieszczone w Państwa zawiadomieniu są dokładne i że są Państwo upoważnieni do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, którego dotyczy rzekome naruszenie.

Powyższe informacje należy przesłać Agentowi ds. praw autorskich Warner na adres:

  Warner Bros. Entertainment Inc.
  Attention: Copyright Agent
  4000 Warner Boulevard
  Burbank, CA 91522
  Tel.: (818) 977-0018
  Fax: (818) 977-7929
  E-Mail: copyright@wb.com

Jeżeli otrzymamy powiadomienie, że Treści Użytkownika naruszają prawa własności intelektualnej innej osoby, możemy usunąć takie Treści Użytkownika. Stosujemy politykę dotyczącą osób regularnie naruszających prawa i zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia Państwa Konta w związku z przesłaniem Treści Użytkownika powodujących naruszenie, wbrew postanowieniom niniejszych Warunków, jednorazowo lub wielokrotnie.

18. Dostępność

Dążymy do zapewnienia wszystkim odwiedzającym niniejszy serwis, w tym osobom niepełnosprawnym, możliwości korzystania z zawartych w nim treści. Jeżeli mają Państwo problem z korzystaniem z niniejszego serwisu przy pomocy technologii asystujących lub bez nich, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem accessibility@wb.com. W celu umożliwienia nam udzielenia Państwu odpowiedzi w sposób najbardziej pomocny dla Państwa, prosimy o wskazanie rodzaju trudności związanej z użytkowaniem serwisu, konkretnego adresu internetowego (link URL), którego dotyczy problem, jak również o podanie Państwa pełnych danych kontaktowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu. Dziękujemy za pomoc w ciągłym ulepszaniu naszych usług internetowych.

19. Kontakt z nami

Pytania szczegółowe mogą Państwo kierować do nas na adresy wskazane w tym dokumencie. Pytania ogólne prosimy kierować do Obsługi Klienta.

 Prosimy nie przesyłać nam Niezamówionych Materiałów (omówionych w punkcie 10 powyżej

JEŻELI NIE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODY NA ZWIĄZANIE SIĘ WSZYSTKIM WARUNKAMI, PROSIMY O NIEODWIEDZANIE I NIEKORZYSTANIE Z SERWISÓW I USŁUG WARNER.

Ostatnia aktualizacja: sierpień 11, 2023